Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 9
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczym nr 9 > Menu Podmiotowe > Struktura organizacyjna > Organizacja

Organizacja

  Drukuj
 
Organizacja
Treść

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 9  został utworzony Zarządzeniem Nr SOD1-1470  Ministra Oświaty z 24 czerwca 1960 roku jako Państwowy Zakład Wychowawczy dla dziewcząt upośledzonych umysłowo. 

W skład SOSW Nr 9 wchodzą:

1) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 155 w Warszawie, ul. J.Ch. Paska 10,

2) Internat

Odnośniki

      Statut Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 155

      Statut Internatu
Załączniki

                STATUT SPECJALNEGO OŚRODKA  SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO NR 9

przy ul. J. Paska 10 w Warszawie

 

Podstawa prawna:

 

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.572 z późn. zm.);

 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, art. 6 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189);

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (DZ. U z 2017 r. poz.59, 60);

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz.U. 2017 poz. 1628);

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017, poz. 1591, z późn. zm.);

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632);

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017 poz. 356);

 

Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 2017 poz. 1578);

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649);

 

Rozdział 1

NAZWA I ORGANIZACJA OŚRODKA

 

§ 1.

 

1.  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 9 w Warszawie przy ul. J. Paska 10 zwany dalej Ośrodkiem.

2.  W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 9 wchodzą:  

1)    Szkoła Podstawowa Specjalna nr 155

2)    placówka opiekuńczo - wychowawcza zwana dalej Internatem.

3)    Gimnazjum Nr 88 do 31.08.2019r.

3.  Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 9  mieści się w Warszawie przy ulicy J. Paska 10.

4.  Nazwa Ośrodka używana jest w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i dokumentach  może być używany skrót nazwy w brzmieniu SOSW NR 9

5.  W nazwie Ośrodka umieszczonej na tablicy urzędowej i na świadectwie i na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwo i legitymację szkolną, pomija się określenie  „specjalny” oraz określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów.

 

§ 2

 

1.    Organem prowadzącym Ośrodek jest Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.

2.    Nadzór pedagogiczny nad Ośrodkiem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

 

Rozdział 2

CELE I ZADANIA OŚRODKA

 

§ 3

 

1.    Głównym celem Ośrodka jest przygotowanie uczniów i wychowanków do samodzielnego udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem.

2.    Przygotowanie do pełnienia ról społecznych.

3.    Ośrodek umożliwia uczniom optymalny rozwój i realizację programu nauczania                              i wychowania dostosowując wymagania do indywidualnych potrzeb rozwojowych                             i aktualnego poziomu funkcjonowania.

4.    Realizacja wyżej wymienionych celów odbywa się poprzez:

1)realizację programów nauczania i wychowania zgodnie z założeniami pedagogiki    specjalnej, dostosowanych do rozwoju i stopnia niepełnosprawności intelektualnej poszczególnych uczniów i  wychowanków

2)zespołową działalność rewalidacyjną nauczycieli, wychowawców, pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty, pracowników służby zdrowia oraz personelu administracyjno – obsługowego,

3) realizację zadań wychowawczych Ośrodka zawartych w planie dydaktyczno –wychowawczym placówki oraz planie rozwoju Ośrodka zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną,

4)prowadzenie zajęć pozalekcyjnych: kół zainteresowań i zajęć rewalidacyjno – kompensacyjnych oraz organizowanie nauczania indywidualnego dla uczniów                     w stosunku do których Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne orzekły potrzebę takiej formy kształcenia,

5)w szkole Ośrodka – dokumentowanie przebiegu nauczania i wychowania, a w Internacie – dokumentowanie realizacji planów pracy.

5.     Zadania wychowawcze są realizowane w oparciu o Program Profilaktyczno                                -Wychowawczy oraz Wewnątrzszkolny System Oceniania.

6.     Szczegółowe cele i zadania pracy dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej oraz rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą Ośrodka zawarte są w:

1)  Statucie Szkoły Podstawowej

2)  Statucie Internatu,

 

Rozdział 3

ORGANY OŚRODKA

 

§ 4

 

1. Organami Ośrodka są:

1)    Dyrektor Ośrodka

2)    Rada Pedagogiczna

3)    Rada Rodziców

4)    Samorząd Uczniowski.

2. Szczegółowe zadania, kompetencje oraz zasady współpracy w/w organów zawarte są w:

     1) Statucie Szkoły Podstawowej

     2) Statucie Internatu

     3) Regulaminie Samorządu Uczniowskiego oraz Regulaminie Samorządu           Internatu.                                                                                                                   

4) Regulaminie Rady Rodziców.

 

§ 5

 

                                     Kompetencje Dyrektora Ośrodka

 

 1, Dyrektor w ramach jednoosobowego kierownictwa i jednoosobowej odpowiedzialności sprawuje nadzór, kieruje i ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy dydaktyczno-wychowawczej, opiekuńczej i administracyjno-gospodarczej szkoły

2. Dyrektor Ośrodka w szczególności:               

1)    kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz reprezentuje gimnazjum na zewnątrz,

2)    odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia ucznia o potrzebie kształcenia specjalnego,

3)    przewodniczy Radzie Pedagogicznej,

4)    współpracuje z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim i instytucjami środowiska lokalnego,

5)    sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców,

6)    sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

7)    realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących  i czuwa  nad ich zgodnością z prawem,

8)    dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Ośrodka zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,

9)    współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

10) powierza stanowisko wicedyrektora i kierownika Internatu oraz odwołuje ich po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej,

11) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne                            w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą                                        i przeprowadzaniu sprawdzianu,

12) przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów,

13) decyduje o przeniesieniu ucznia do innej placówki oraz o skreśleniu z listy uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

14) rozstrzyga sprawy sporne między organami,

15) dba o powierzone mienie,

16) dopuszcza do użytku szkolnego zestaw programów, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,

17) podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami,

18) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych – dokonuje oceny pracy nauczycieli.

19) Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli  i pracowników nie będących nauczycielami.

3. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1)    zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Ośrodka,

2)    przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom,

3)    występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły.

4. Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej wnioski ze sprawowania nadzoru                         pedagogicznego oraz informuje o działalności Ośrodka ze szczególnym             uwzględnieniem jakości pracy szkoły i internatu.

5. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.

1)    o wstrzymaniu wykonania uchwały, Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organy: prowadzący i nadzorujący szkołę.

2)    organ sprawujący nadzór nad Ośrodkiem uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa.

3)    rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

6. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje ze wszystkimi organami szkoły.

7.Dyrektor prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

§ 6

 

Kompetencje Rady Pedagogicznej

 

 

1.    W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w Ośrodku.

2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Ośrodka. Przewodniczący zobowiązany jest do:

1)  przygotowania i prowadzenia posiedzenia Rady,

2)  zawiadomienia jej członków o terminie i porządku zebrania,

3)  wstrzymania wykonania uchwał niezgodnych z przepisami prawa, o czym niezwłocznie powiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny,

4)  tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady w podnoszeniu jakości pracy Ośrodka,

5)  zapoznawania rady z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego,

6)  pobudzania nauczycieli do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

3 .Członek Rady Pedagogicznej zobowiązany jest do:                                            

1)    przestrzegania postanowień prawa oświatowego oraz wewnętrznych zarządzeń Dyrektora,

2)    czynnego uczestniczenia we wszystkich zebraniach i pracach Rady,

3)    realizowania uchwał Rady,

4)    składania przed Radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań,

5)    przestrzegania tajemnicy obrad Rady,

6)    współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania ze wszystkimi członkami Rady.

 

§ 7

 

1.     Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane:

1)     przed rozpoczęciem roku szkolnego,

2)    w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania                              i promowania uczniów,

3)    po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb.

4)    Termin posiedzenia Rady Pedagogicznej jest ogłaszany 7 dni przed planowanym zebraniem plenarnym.

2.     Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być zwoływane na wniosek:

1)    przewodniczącego Rady albo organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą lub co najmniej 1/3 liczby członków Rady

3.     Nieobecności członków na posiedzeniu Rady:

Członkowie Rady usprawiedliwiają przewodniczącemu nieobecności, które

są traktowane jako nieobecności w pracy ze wszystkimi jej konsekwencjami, jeśli są nieobecnościami nieusprawiedliwionymi.

 

§ 8

 

1. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

1)    zatwierdzanie planów pracy Ośrodka,

2)    uchwalanie programów profilaktyczno-wychowawczych,

3)    zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów

4)    podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Ośrodku,

5)    ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

6)    podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów

7)    ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, oraz ewaluacji wewnętrznej w celu doskonalenia pracy Ośrodka

2. Rada Pedagogiczna opiniuje:

1)    organizację pracy Ośrodka, ,

2)     projekt planu finansowego Ośrodka,

3)    wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4)    propozycje Dyrektora Ośrodka w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

§ 9

 

1.     Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu Ośrodka w tym Statut Szkoły Podstawowej Nr 155 oraz Internatu  i uchwałą je zatwierdza.

2.     Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie Dyrektora Ośrodka lub innych pracowników będących na stanowiskach kierowniczych z pełnionych funkcji

3.     Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

4.      Podstawowym dokumentem działalności Rady Pedagogicznej są Księgi protokołów. 

        Protokół z posiedzenia rady jest sporządzany w terminie 14 dni od daty zebrania  i wpisany do Księgi protokołów. Księga protokołów jest udostępniana do wglądu nauczycielom i pracownikom organów nadzorujących Ośrodek.

5. Rada Pedagogiczna posiada regulamin.

§ 10

 

 Kompetencje Rady Rodziców

 

W Ośrodku działa Rada Rodziców, której celem jest wspieranie działalności  statutowej Ośrodka.

1.     Rada Rodziców posiada odrębny regulamin, który określa szczegółowe kompetencje jej funkcjonowania.

2.     Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania i kontroli działalności finansowej Rady Rodziców określa jej regulamin.

3.     Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora z wnioskami oraz opiniami dotyczącymi spraw Ośrodka.

 

§ 11

 

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego

 

W Ośrodku działa Samorząd Uczniowski, w którego skład wchodzą:

1.    Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej Nr 155,

2.    Samorząd Wychowanków Internatu,

3.    Zasady wybierania i działania organów Samorządów określają regulaminy   uchwalone przez ogół uczniów i wychowanków w głosowaniach równych, tajnych i powszechnych.

4.    Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów i wychowanków.

5.    Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny z postanowieniami statutu  Ośrodka.

6.    Samorządy mogą przedstawiać Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wnioski  i opinie w sprawach Ośrodka w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw i obowiązków ucznia.

 

§ 12

 

1. Organy Ośrodka mają możliwość współdziałania ze sobą, w szczególności w zakresie:

    1) wymiany informacji,

    2) opiniowania,

    3) wnioskowania,

    4) podejmowania uchwał,

    5) podejmowania wspólnych działań.

2. Każdy z organów Ośrodka ma zapewnioną możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji stanowiących, które szczegółowo określane są w  statutach Szkoły Podstawowej Nr 155, Internatu oraz regulaminach.

 

 

Rozdział 4

ORGANIZACJA PRACY OŚRODKA

 

§ 13

 

1.     Do Ośrodka przyjmowani są uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, autyzmem oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Prawo uczenia się w Ośrodku mają także dzieci i młodzież z autyzmem z normą intelektualną.

2.    Przyjmowane do Ośrodka dzieci i młodzież muszą posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

3.    Uczniowie są przyjmowani do szkół na rok szkolny, etap edukacyjny lub okres nauki  w szkole wskazany w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

4.    Pobyt uczniów w szkołach może trwać do końca roku szkolnego w danym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 20 rok życia.

5.    Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Ośrodka są:

a) obowiązkowe zajęcia edukacyjne organizowane zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

b) zajęcia opiekuńczo - wychowawcze organizowane w Świetlicy szkolnej                                i Internacie.

c) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

  zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program  nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;

d) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

e) zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

7.  W Internacie opieką są objęte dziewczęta i chłopcy uczęszczający do Szkoły    Podstawowej i klas Gimnazjalnych wchodzących w skład SOSW nr 9.

8. Pobyt wychowanków w internacie może trwać do czasu ukończenia nauki w   szkole, nie dłużej jednak niż do ukończenia 20 roku życia.

9.   Ośrodek prowadzi działalność przez cały rok szkolny jako placówka, w której przewidziane są ferie szkolne.

10. Internat zapewnia wychowankom całodobową opiekę w dniach nauki sprawowaną przez wychowawców.

11. Zakres i czas trwania opieki nad młodzieżą zamieszkałą w Internacie jest uzależniony od sytuacji prawnej, psychologicznej i materialnej rodziny lub opiekunów dziecka. Szczegółowe zasady sprawowania opieki w Internacie zawarte są w Statucie Internatu.

12. Szkoła Ośrodka pracuje w okresie nauki szkolnej.

13. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów Ośrodek zapewnia uczniom możliwość korzystania ze stołówki szkolnej za obowiązującą odpłatnością w danym miesiącu lub obiadów fundowanych przez pomoc społeczną w przypadku udokumentowanej złej sytuacji finansowej rodziny.

14. Opiekę zdrowotną sprawuje pielęgniarka szkolna na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

15. Szczegółowe zasady pracy dydaktyczno – wychowawczej w Świetlicy zawiera plan pracy Świetlicy na każdy rok szkolny.

16. W Ośrodku prowadzona jest biblioteka, która jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów oraz doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, zasady funkcjonowania Biblioteki zawarte są w Statucie Biblioteki

17. Praca dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza w Ośrodku odbywa się:

1) na zajęciach edukacyjnych

2) na zajęciach specjalistycznych prowadzonych przez logopedę, reedukatorów, terapeutę, psychologa,

3) na zajęciach nauczania indywidualnego,

4) w zespołach wyrównawczych i kołach zainteresowań,

5) w ramach zajęć grupowych prowadzonych na terenie Internatu,

6) w ramach zajęć rewalidacyjnych prowadzonych z uczniami głęboko upośledzonymi w miejscu ich pobytu.

 

Rozdział 5

PRACOWNICY OŚRODKA

 

§ 14

 

1.    W Ośrodku zatrudnia się pracowników:

1)    pedagogicznych: nauczycieli, wychowawców, logopedów, pedagoga, psychologa, reedukatora, terapeutę, bibliotekarza,

2)    administracji i obsługi.

 

2.    Pracownicy pedagogiczni Ośrodka w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych mają obowiązek kierować się dobrem wychowanków, troską o ich zdrowie i bezpieczeństwo, a także poszanowaniem ich godności osobistej.

3.  Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów, którzy:

1)    samowolnie opuścili zajęcia dydaktyczne,

2)    opuścili teren szkolny podczas przerwy, w czasie trwających zajęć dydaktycznych,

3)    samowolnie opuścili teren Internatu w czasie obowiązkowego dla nich tam pobytu,

4)    przebywali na terenie szkolnym poza zajęciami dydaktycznymi, opiekuńczymi.

4.    Ośrodek nie ponosi także odpowiedzialności za uczniów niepełnoletnich, jeśli po skończonych zajęciach edukacyjnych i/lub wychowawczych opuścili teren Ośrodka, bez wymaganej pisemnej zgody rodzica (opiekuna prawnego).

 

§ 15

 

1.   Zadaniem wychowawcy klasy, grupy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad wychowankami, a szczególnie:

1) poznawanie warunków życia i stanu zdrowotnego wychowanków,

 2) systematyczna konsultacja z rodzicami, pedagogiem, psychologiem,  pielęgniarką szkolną dotycząca psychofizycznego rozwoju wychowanka,

3) tworzenie warunków wspomagających rozwój wychowanków oraz   przygotowanie do życia w dorosłej społeczności.

2.   W tym celu wychowawca:

1)  uwzględnia w procesie dydaktyczno - wychowawczym indywidualne możliwości  i potrzeby wychowanków,

2)  współdziała z innymi nauczycielami, wychowawcami Internatu oraz pedagogiem  i psychologiem koordynując wspólne działania dydaktyczno – wychowawcze,

3)  planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia klasowego,

4)  współpracuje z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalenia ich potrzeb opiekuńczo – wychowawczych oraz informuje rodziców o osiągnięciach w nauce i zachowaniu wychowanków.

3.   Nauczyciele i wychowawcy prowadzą pracę dydaktyczno – wychowawczą, rewalidacyjną i opiekuńczą; są odpowiedzialni za jakość i efekty tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczniów i wychowanków.

4.   Do zadań nauczycieli i wychowawców należą w szczególności:

1)   odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,

2)   kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa                     i higieny pracy,

3)   przestrzeganie zapisów statutowych,

4)   zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie,

5)   dbałość o prawidłowy przebieg procesu dydaktyczno – wychowawczego,

6)   wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów i wychowanków, ich zdolności                   i zainteresowań,

7)   stosowania zasad oceniania zgodnie z przyjętymi przez ośrodek kryteriami,

8)   pełnienie dyżurów zgodnie z regulaminem dyżurów i opracowanym harmonogramem,

9)   bezstronność i obiektywizm w ocenie, sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów oraz poszanowanie ich godności osobistej,

10)pomoc w przezwyciężaniu trudności i niepowodzeń szkolnych,

11)doskonalenie umiejętności wychowawczych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,

12)prowadzenie wymaganej przepisami dokumentacji szkolnej,

13)aktywne uczestniczenie w zebraniach Rady Pedagogicznej, realizowanie jej uchwał oraz przestrzeganie tajemnicy obrad.

5.   Do głównych zadań pedagoga należy poznawanie sytuacji szkolnej i rodzinnej uczniów, ich potrzeb, udzielanie możliwie wszechstronnej pomocy uczniom i rodzicom, współpraca z nauczycielami, wychowawcami, kuratorami oraz instytucjami wspomagającymi rodzinę oraz rozwój i wychowanie dziecka.

6.   Głównym zadaniem psychologa jest diagnozowanie możliwości psychofizycznych                       i intelektualnych wychowanków, współpraca z nauczycielami, wychowawcami Internatu  i rodzicami w celu kompensowania i korygowania zaburzeń rozwojowych oraz pomoc i wsparcie terapeutyczne w adaptacji społecznej.

7.   Szczegółowe obowiązki pedagoga i psychologa określa Dyrektor Ośrodka.

8.   Do zadań logopedy należy diagnozowanie i korygowanie zaburzeń mowy, planowanie i realizacja pracy rewalidacyjnej, współpraca z rodzicami w tym zakresie.

 

 

§ 16

 

1.   W Ośrodku powołuje się następujące stanowiska kierownicze:

1)  Dyrektor Ośrodka,

2)  Wicedyrektor

3)  Kierownik Internatu

2.   Dyrektor Ośrodka za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć inne dodatkowe stanowiska kierownicze.

 

§ 17

 

1. W Ośrodku pracownicy  administracji i obsługi współtworzą wspólnotę szkoły. Mają                  oni obowiązek wypełniać swe zadania w sposób ukazujący uczniom prawidłowe i           przyjazne funkcjonowanie szkoły.

2.  Zakres ich praw i obowiązków określają odrębne przepisy.

 

 

Rozdział 6

 ORGANIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA

 

§ 18

 

1.   Szczegółową organizację nauczania, wychowania, opieki i rewalidacji określa arkusz organizacyjny Ośrodka na dany rok szkolny opracowywany przez Dyrektora Ośrodka z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania.

2    Arkusz organizacyjny Ośrodka zawiera:

     1) listę pracowników, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,

     2) liczbę godzin zajęć edukacyjnych,

     3) liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

3    Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Ośrodka z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala się rozkład zajęć edukacyjnych obowiązkowych i nadobowiązkowych oraz harmonogram prac grup w Internacie.

 

§ 19

 

1.   Zasady organizacji nauczania i wychowania w placówkach wchodzących w skład Ośrodka zawiera;

     1) Statut Szkoły Podstawowej  

     2) Statut internatu

2.   Zasady organizacji pracy z wychowankami Internatu zawiera Statut Internatu  

                          

§ 20

 

1.    Szkoła może organizować nauczanie indywidualne w szkole lub w domu ucznia zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

2.    W nauczaniu indywidualnym realizuje się program nauczania dla odpowiedniej szkoły działającej w Ośrodku dostosowany do możliwości ucznia zdiagnozowanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

3.    Uczeń objęty nauczaniem indywidualnym pozostaje uczniem określonego oddziału klasowego.

 

§ 21

 

1.   Za bezpieczeństwo uczniów, wychowanków odpowiadają nauczyciele i wychowawcy

1)    w czasie lekcji – nauczyciel prowadzący zajęcia,

2)    w czasie przerwy – nauczyciel lub nauczyciele dyżurujący,

3)    podczas imprez szkolnych – nauczyciele, wychowawcy,

4)    podczas wyjść do kina, teatru – nauczyciel, ustalony opiekun

5)    podczas wycieczek – nauczyciel, wychowawca, kierownik wycieczki

6)    w czasie pobytu w Internacie – nauczyciel wychowawca, wychowawca pełniący dyżur nocny.

2.    Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno – wychowawczego w Ośrodku  i wchodzi w zakres obowiązków nauczyciela.

3.    Dyżury nauczycieli w szkole odbywają się na każdej przerwie wg sporządzonego harmonogramu oraz zgodnie z regulaminem dyżurów.

4.    Obowiązki nauczyciela dyżurującego:

1)    czuwanie nad bezpieczeństwem uczniów podczas przerw na korytarzach szkolnych, półpiętrach, szatni,

2)    eliminowanie sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu uczniów,

3)    egzekwowanie obowiązujących w szkole zakazów: zakaz przyjmowania używek, spędzania przerw w sanitariatach, samowolnego opuszczana budynku, stosowania przez uczniów wszelkich form przemocy,

4)    nauczyciel zawiadamia dyrekcję o zauważonym zagrożeniu, zaistniałym wypadku

5)    w przypadku wcześniejszego zakończenia zajęć lekcyjnych nauczyciel powiadamia uprzednio rodziców uczniów wpisem do dzienniczka,

6)    w przypadku samowolnego opuszczenia budynku przez ucznia nauczyciel sporządza adnotację w dzienniku, powiadamia dyrektora, pedagoga lub psychologa i w miarę możliwości zawiadamia telefonicznie rodziców lub prawnych opiekunów,

7)    w przypadku braku kontaktu z domem rodzinnym nauczyciel, pedagog, psycholog może zawiadomić policję o samowolnym oddaleniu ucznia z placówki,

8)    w przypadku opuszczenia budynku przez wychowanka Internatu wychowawca powiadamia dom rodzinny ucznia oraz policję o samowolnym oddaleniu                           z Internatu.

 

Rozdział 6

Szczegółowe zasady oceniania uczniów zawiera Wewnątrzszkolny System oceniania stanowiący załącznik nr 1 do Statutu

 

Rozdział 7

Prawa i obowiązki uczniów oraz wychowanków

 

§ 22

1. Uczniowie mają prawo do:
    1) życzliwego i podmiotowego traktowania,
    2) dobrze zorganizowanego procesu nauczania, wychowania i opieki,
    3) sprawiedliwej i jawnej oceny ich pracy, osiągnięć edukacyjnych i zachowania,
    4) zrzeszania się w organizacjach działających w Szkole,
    5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
    6) otrzymania pomocy w przypadku trudności,
    7) wyrażania swoich myśli i poglądów, o ile wyrażane są one w sposób kulturalny z             szacunkiem wobec innych,

    8) właściwie  zorganizowanych zajęć opiekuńczo-wychowawczych i   dydaktycznych,
    9) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
   10) życzliwego i podmiotowego traktowania oraz szacunku do ich potrzeb.

   11) korzystania z innych praw, w szczególności zapisanych w Konwencji Praw             Dziecka.
2. Uczniowi, którego prawo zostało naruszone, przysługuje skarga na piśmie do           Dyrektora Szkoły  w ciągu 14 dni od daty wystąpienia naruszenia tegoż prawa.
3. Uczniowie mają obowiązek:
   1) przestrzegania Statutu i Regulaminu Szkoły,
   2) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w procesie edukacyjnym i życiu      szkoły,
   3) odnoszenia się z szacunkiem do nauczycieli, wychowawców oraz innych pracowników szkoły,
   4)  właściwego odnoszenia się do koleżanek i kolegów,
   5) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i rozwój,
   6) godnego reprezentowania Szkoły,
   7) dbałości o wspólne dobro Szkoły, ład, porządek i mienie szkolne.
   8) właściwie  zorganizowanych zajęć opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych,
   9) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
   10) życzliwego i podmiotowego traktowania oraz szacunku do ich potrzeb.

 
                                                        Nagrody i kary

 

§ 22

1. Uczniowie wyróżniający się mogą być nagradzani w sposób opisany w          Regulaminie Szkoły.
2. Uczniowie naruszający Regulamin Szkoły podlegają karze w nim opisanej.
3. O każdej nagrodzie i karze Szkoła informuje rodziców ucznia.
4. Od wymierzonej kary uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się do Dyrektora Szkoły w ciągu 14 dni od otrzymania pisma w tej sprawie.

 

Rozdział 8

 DOKUMENTACJA I PRZEPISY KOŃCOWE

§ 23

 

Ośrodek, szkoła i internat wchodzące w skład Ośrodka używają pieczęci urzędowych, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 24

 

 Ośrodek, Szkoła i Internat wchodzące w jego skład prowadzą i przechowują dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

1.Dokumentacja, o której mowa w ust. l może być prowadzona w formie pisemnej lub     elektronicznej.

2.Dokumentację szkolną prowadzą nauczyciele. Osobą odpowiedzialną za       prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej jest Dyrektor.

3.Dokumentację Internatu prowadzą wychowawcy. Osobą odpowiedzialną za   prawidłowe prowadzenie dokumentacji Internatu jest kierownik Internatu.

4.Ośrodek przechowuje dokumentację zgodnie ze szczegółowymi przepisami. 5.Dyrektor Ośrodka ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i           przechowywanie dokumentacji.

 

§ 25

 

1.  Obsługę finansową Ośrodka prowadzi Miejskie Biuro Finansowe Oświaty.

2.  Ośrodek  posiada odrębny rachunek bankowy.

3. Placówki  wchodzące w skład Ośrodka posiadają odrębne plany finansowe     opracowane przez dyrektora Ośrodka na dany rok kalendarzowy, opiniowane przez Radę Pedagogiczną.

 

§ 26

 

1.   Zmian w Statucie może dokonywać rada pedagogiczna na wniosek co najmniej jednego z organów Ośrodka.

2.   Sprawy nie uregulowane w Statucie określają przepisy ogólne obowiązujące w resorcie oświaty.

3    Statut został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Ośrodka w dn. 31.08.2017r.    i  wchodzi w życie z dniem uchwalenia.  Dotychczasowy statut traci moc prawną.

           

 

 

 

 
 
Wprowadził BZMW/ext.JMakarewicz 08-01-2013
Aktualizujący Darka Elżbieta (OSW nr 9) 16-10-2018
Zatwierdzający Darka Elżbieta (OSW nr 9) 16-10-2018
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 16-10-2018
Liczba odwiedzin: 1965