Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 9
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczym nr 9 > Menu Podmiotowe > Zasady funkcjonowania > Zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania

  Drukuj
 
Zasady Funkcjonowania
Treść

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 9  funkcjonuje w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.), rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.), rozporządzenie MEN  z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. z 2010r. Nr 228, poz. 1489) oraz inne akty wykonawcze. W oparciu o w/w przepisy, opracowane zostały statuty szkół i internatu wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 9   i stanowią one wykładnię prawa związanego z ich funkcjonowaniem.

1. Zasady finansowania:

Działalność SOSW Nr 9  finansowana jest z subwencji oświatowej, dotacji organu prowadzącego oraz dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów, pochodzących z wynajmu pomieszczeń oraz darowizn.

2. Zasady działalności edukacyjno-wychowawczo-opiekuńczej

Działalność edukacyjno-wychowawczo-opiekuńcza wynika z podstawy programowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i  umiarkowanym   oraz szkolnych planów  nauczania i indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

W ośrodku opracowany jest  program wychowawczy i program profilaktyki.

3. Zasady zarządzania

Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym zarządza dyrektor ośrodka wraz z zespołem kierowniczym w skład którego wchodzi kierownik internatu, kierownik administracji przedstawiciele związków zawodowych. Dyrektor zasięga opinii Rady rodziców, organizacji związkowych i samorządu uczniowskiego zgodnie z ich kompetencjami.

.

4. Zasady wynagradzania

Wynagradzania pracowników:

¾     Nauczycieli - w oparciu o ustawę Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. Nr 97 poz.674 z 2006 roku z późn. zm.) oraz regulamin dotyczący niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez m. st. Warszawę (uchwała Nr LII/1581/2009 Rady m. st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2009 r. z późn. zm.).

¾     Pracowników administracji i obsługi, w oparciu o ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 50 poz. 398) i własny regulamin wynagradzania.

 
 
Wprowadził BZMW/ext.JMakarewicz 07-01-2013
Aktualizujący Darka Elżbieta (OSW nr 9) 16-10-2018
Zatwierdzający Darka Elżbieta (OSW nr 9) 16-10-2018
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 16-10-2018
Liczba odwiedzin: 1732